Saltar ao contido

Como presentarse ás Primarias

1. Requisitos para ser candidata/o

 1. Será elixible calquera persoa con residencia na Coruña que cumpra cos requisitos recollidos nos artigos 177 e 178 da Lei Orgánica 5/1985 do Réxime Electoral Xeral e cumpra ademais os seguintes requisitos imprescindíbeis:
  1. Ter asinado o Manifesto da Marea Atlántica, como compromiso de cumprimento dos seus obxectivos políticos.
  2. Manifestar por escrito un compromiso de cumprimento do Código Ético da Marea Atlántica.
  3. Declarar por escrito que cargos ocupa en organizacións políticas ou sindicais e comprometerse a abandonalos no case de resultar elixida.
  4. Estar en posesión dos avais que estabelece o presente Regulamento.
  5. Declaración xurada de non estar incurso en todas e cada unha das causas de exclusión.
 2. O Órgano de Arbitraxe Electoral porá a disposición de toda a cidadanía os formularios oficiais correspondentes, que deberán ser entregados en tempo e forma, unha vez cumprimentados, a través do correo electrónico primarias@mareatlantica.org ou presencialmente no local da Marea Atlántica en R/ Marqués de Pontejos, 7 – Baixo, entre o día 18 de febreiro de 2015 ás 23.59 horas e as 23.59 horas do 24 de febreiro de 2015 en horario de 20.00 a 21.00 horas.

2.Criterios de exclusión

 1. Non posuirán a condición de elixíbeis as persoas que se atopen nalgunha das seguintes situacións:
  1. Ser cargo electo nalgunha outra Administración pública distinta do Concello da Coruña.
  2. Ter ostentado algún tipo de responsabilidade como representante nos anteriores gobernos municipais da Coruña.
  3. Formar parte de candidaturas distintas á da Marea Atlántica que concorran ás eleccións municipais do mes de maio de 2015.
  4. Estar imputada por delitos relacionados con corrupción, prevaricación, tráfico de influencias, enriquecemento inxusto con recursos públicos ou privados, suborno e malversación e apropiación de fondos públicos, sexa por interese propio ou para favorecer a terceiras persoas.
  5. Estar en situación de imputación xudicial por delitos de racismo, xenofobia, violencia de xénero, homofobia ou outros delitos ecolóxicos ou contra os dereitos humanos ou os dereitos das persoas traballadoras.
  6. Non ter entregado en tempo e forma a documentación esixida.
 2. Entenderase por imputación xudicial a existencia dunha resolución motivada onde un xuíz estime a existencia de indicios racionais de delito.

A concorrencia dalgunha destas causas de exclusión ao longo do proceso determinará a anulación da candidatura.

3. Avais

 1. Terán a condición de avalistas as persoas activas en grupos de traballo ou mareas e con plenos dereitos políticos na Marea Atlántica a día 5 de febreiro, data de peche do censo da Marea Alta.
 2. Cada avalista poderá avalar unha persoa para a cabeza da lista e outras tres para o resto da candidatura, e nunca poderá avalarse a si mesmo/a.
 3. Os avais deberán ser formalizados empregando o formulario oficial e entregaranse acompañados dunha fotocopia do DNI da persoa avalista.
 4. Correspóndelle ao Órgano de Arbitraxe Electoral a potestade de validar os avais entregados en tempo e forma e segundo se estabelece no presente Regulamento.
 5. No caso de que o Órgano de Arbitraxe Electoral detecte que unha mesma persoa avala máis dunha persoa para a cabeza de lista e/ou máis de tres persoas para calquera outro posto, comunicarallo ao mesmo tempo que se fai pública a relación de candidaturas. A persoa avalista deberá subsanar o erro antes da proclamación definitiva.
 6. Para presentarse a cabeza de lista, a persoa aspirante precisa de 15 avais. Para concorrer a calquera outro posto da lista, a persoa aspirante precisa de 5 avais.
 7. Os avais, así como toda a documentación entregada polas persoas candidatas, serán custodiados polo Órgano de Arbitraxe Electoral.

4. Compromisos asumidos pola Marea Atlántica coa persoa aspirante

 1. A Marea Atlántica, a través do Órgano de Arbitraxe Electoral, garantirá un trato igualitario na difusión de todas as candidaturas e a igualdade de oportunidades en todo o proceso.
 2. A Marea Atlántica porá a disposición da persoa candidata os recursos telemáticos comúns da plataforma para a promoción da súa candidatura.
 3. A Marea Atlántica garantirá o respecto á intimidade da persoa candidata, difundindo só os datos que desexe publicar e os meramente obrigatorios.
 4. A Marea Atlántica porá a disposición da persoa candidata os respectivos formularios para a presentación de avais.

5. CANDIDATURAS E LISTAS ABERTAS

 1. As persoas que aspiren a encabezar a candidatura da Marea Atlántica ás eleccións municipais de 2015 presentarán candidaturas individuais, avaladas por 15 sinaturas segundo o estabelecido no presente Regulamento. Estas persoas non poderán acompañar o seu nome de ningunha marca.
 2. As persoas que aspiren a ocupar calquera outro posto distinto do primeiro na candidatura da Marea Atlántica ás eleccións municipais de 2015 presentaranse integradas en listas abertas, cunha denominación escollida polos seus integrantes.
 3. As listas abertas serán paritarias e estarán compostas por entre 4 e 10 persoas (4, 6, 8 ou 10) e presentaranse ordenadas do 1 ao 10 en cremalleira de xénero.
 4. Ningunha candidatura en lista aberta poderá empregar na súa denominación referencias directas ou indirectas a organizacións políticas formalmente constituídas.
 5. As persoas candidatas a cabeza de lista terán a opción de concorrer a un posto do resto da lista. No caso de que unha persoa sexa aspirante a ser cabeza pero non parte da lista e non resulte elixida non formará parte da candidatura da Marea Altántica para as eleccións municipais.

6. IGUALDADE DE XÉNERO

 1. As listas abertas deberán cumprir criterios de paridade (50%) en cremalleira.
 2. O voto só pode ser emitido de xeito totalmente paritario e en cremalleira.
 3. No caso de que o resultado non sexa acorde ao principio da paridade total, o Órgano de Arbitraxe Electoral corrixirá a lista para facer cumprir tal principio, facendo pública a súa resolución.

Se tes algunha dúbida escríbea no seguinte formulario: