Saltar ao contido

A Coruña, Santiago, Ferrol, Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valladolid, Cádiz, Valencia, Huesca e Terrassa opóñense ás enmendas presentadas por Ciudadanos (C,s) e o Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT)

Tratan de impedir os procesos de municipalización dos Concellos, nun “novo intento para recortar as competencias locais”

Os concellos da Coruña, Santiago, Ferrol, Barcelona, Madrid, Zaragoza, Cádiz, Valencia, Huesca, Valladolid e Terrassa denunciaron hoxe que varias emendas presentadas polo Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) e Cidadáns (C’s) ao proxecto de Lei de Contratación Pública atentan contra a autonomía local dos concellos. En concreto, poñen impedimentos aos diferentes procesos de municipalización que se están levando a cabo. As emendas presentadas por estes dous partidos propoñen a modificación de varias normativas, como a Lei de Bases do Réxime Local e o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, aprobado por Real Decreto Lexislativo 781/1986 do 18 de abril coa intención de:

  • Facer preceptivo nos procesos de remunicipalización un informe do órgano competente en materia da defensa da competencia. Este informe sería de obrigatorio cumprimento en caso de monopolio do servizo.
  • Só se poderían facer estas internalizacións no caso de que non existisen limitacións ou restricións de tipo orzamentario en relación ao incremento do número de empregados públicos ou da masa salarial.
  • Facer que fose necesario modificar a relación de postos de traballo da empresa/administración que subroga, que os lugares que se creasen fosen de carácter indefinido e que a súa cobertura convocásese con carácter previo á finalización dos contratos.
  • Que, ou ben o Ministerio de Facenda ou ben as CCAA, debesen visar as remunicipalizacións.
  • Que esta norma tivese carácter retroactivo.

Un muro de burocracia

Estas emendas, que se poden consultar na seguinte ligazón, buscan engadir burocracia aos procesos de municipalización. Ao mesmo tempo, provocan que os procesos queden en mans dos organismos competentes en materia da defensa da competencia, especialmente nos casos de monopolio do servizo. Quedarán tamén supeditados ao visado doutras administracións. E a incorporación dos traballadores e traballadoras subrogados farase tendo un impacto na taxa de reposición e, por tanto, consumindo oferta pública, xa de seu limitada polas sucesivas Leis Xerais de Orzamentos do Estado.

As emendas que presentan estes dous partidos políticos buscan paralizar os procesos de internalizacións, xa que nas Leis de Orzamentos contemplan sempre limitacións no incremento dos persoais e na masa salarial. Tamén pretenden obrigar a convocar como indefinidas prazas de cobertura temporal. Este redactado establece o carácter retroactivo das medidas, isto significa que se obrigaría a refacer (e previsiblemente anular) procesos de internalización xa finalizados.

Baleirar de contido a autonomía local

En definitiva, estas emendas pretenden baleirar de contido a autonomía local, quedando os municipios como delegacións administrativas sen capacidade de decisión en mans do estado central ou, como moito, da comunidade autonómica. Tamén subordinan os dereitos das traballadoras e traballadores, a aplicación da lexislación laboral e o respecto aos dereitos da cidadanía para acceder a servizos públicos de calidade. Por este motivo, os concellos de Barcelona, Madrid, A Coruña, Santiago, Zaragoza, Cádiz, Valladolid, València, Huesca, Ferrol e Terrassa piden que estas emendas sexan retiradas para manter a autonomía municipal.

Esta nova reivindicación da autonomía local ten lugar despois de que o pasado 17 de maio os concellos de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Valladolid, A Coruña e Terrassa xa presentasen unha declaración municipalista para denunciar as ameazas que supoñía á autonomía local e o financiamento local do entón proxecto dos orzamentos xerais do Estado para 2017. Nese momento, concellos de distinto signo político acudiron ao Congreso para facer oír a súa voz e reclamar ás forzas parlamentarias que protexesen a autonomía local.

A Coruña e outras dez cidades, contra as emendas á Lei de Contratación Pública que atacan á autonomía local