Contas Claras

(Balance do 01/01/2018 ao 31/12/2018)

Gastos da actividade ordinaria

Importe
Alugueres 16.456,23 €
Servizos profesionais 29.745,56 €
Transportes 4.553,48 €
Seguros 220,12 €
Servizos bancarios 320,27 €
Publicidade 2.445,26 €
Subministros 1.824,22 €
Outros gastos 13.670,90 €
Total 69.423,46 €

 

Ingresos de orixe pública

Importe
Total 35.026,67 €

 

Ingresos de orixe privada

Importe
Achegas de cargos públicos 13.750,00 €
Achegas de simpatizantes 23.506,00 €
Actividade ordinaria 986,00 €
Total 73.268,67 €

 

Subvención pública por resultados electorais

Importe
Total 0 €

 

Balances previos

A Marea Atlántica ten un compromiso coa transparencia, un compromiso real. Por iso, facemos públicas as nosas contas, para que a cidadanía poida fiscalizar e valorar como e en que investimos os nosos recursos.

Periodicamente, continuaremos a publicar estes informes para que a cidadanía poida comprobar que temos as #ContasClaras. Pero cómpre lembrar que, alén dos cartos, a Marea Atlántica existe grazas a todas as persoas que colaboran con ela, de xeito desinteresado e xeneroso, poñendo o seu esforzo, talento e ilusión para erguer, entre todas, este proceso xurdido e xestionado desde abaixo. Se queres, podes colaborar con nós para que suba a marea, porque #cadapingasuma.
 

Procedemento de Control Interno

O presente documento responde á obriga recollida no artigo 15 da Lei Orgánica 8/2007, de 4 de xullo, sobre financiamento dos Partidos Políticos (en diante, LOFPP), polo cal “os partidos políticos deberán prever un sistema de control interno que garanta a axeitada intervención e contabilización de tódolos actos e documentos dos que se deriven dereitos e obrigas de contido económico, conforme aos seus estatutos.forme aos seus estatutos”.