Código Ético

Na Marea Viva de 2018 aprobouse un novo Código Ético que aplicará para as representantes elixidas nas eleccións de maio de 2019 e que podes descargar nesta ligazón:

Descargar pdf

 

O Código Ético aprobado na Marea Viva de 2015 e vixente para as representantes elixidas nas eleccións de maio de 2015 pódese descargar nesta ligazón:

Descargar pdf

 

Entre os principios esenciais que marcan o ritmo de acción política na Marea Atlántica ocupa un lugar sobranceiro a esixencia dun compromiso ético. Segundo a nosa inicial declaración de principios, a Marea Atlántica móvese por outra maneira de facer política, da xente e para a xente: con contas claras e transparencia, sen posibilidade de acomodarse nos cargos e blindarse de privilexios de clase, sen perder o diálogo coa cidadanía. Para iso cómpre desprazar o concepto de poder e transformalo no de servizo: un Grupo Municipal é parte integrante desa cidadanía e debe renderlle contas mentres traballa polos desexos comúns.

Non cabe dúbida de que unha das razóns que nos levou a impulsar a Marea Atlántica foi a vaga de corrupción que asola as institucións do Réxime do 78 e condiciona a súa estrutura e forma de goberno. Fronte a este sistema corrupto e esclerosado, do que xa nada podemos agardar, para nós urxe demostrar que outra forma de facer política é posíbel: unha que define a acción institucional como un compromiso de servizo público sobre a base dos desexos compartidos.

Non entendemos o acceso aos cargos de representación como unha carreira profesional nin como un xeito de vida. Cremos na renovación e non na fosilización nos cargos. E por riba de todo, cremos na cidadanía gobernándose a si mesma. Un Código Ético tal e como desexamos debe recoller unha serie de medidas para evitar o afastamento entre representantes e representados/as, para asegurar que as persoas que acceden aos cargos públicos o fan cunha profunda vocación de servizo e non pola soa satisfacción de aspiracións persoais. Só un compromiso ético que minimice as posibilidades de corrupción garantirá unhas institucións ao servizo da cidadanía.

As medidas que aquí expoñemos van nesa dirección: por unha banda, tentamos evitar ese distanciamento establecendo unha limitación estrita de mandato así como unha limitación salarial que supón máis dun terzo de rebaixa sobre as actuais retribucións do Concello da Coruña, ao que se acompaña a prohibición de recibir percepcións económicas máis alá do salario como representante. Ademais, a Marea Atlántica comprométese a rebaixar nun 50% o custo económico do goberno municipal, reducindo non só as retribucións dos cargos e persoal eventual senón tamén o seu número.

Establecemos tamén medidas preventivas da corrupción, como as relativas a evitar os conflitos de intereses e outras situacións que poden provocar o desvío dunha correcta actuación política. Facemos especial fincapé nas medidas relativas á transparencia, que lle permitirán á cidadanía controlar calquera exceso por parte dos representantes institucionais da Marea Atlántica.

A nosa enerxía como Marea xorde, en definitiva, da convicción de que a política é un exercicio humanizado e responsable e de non ser así, deixa de servir á comunidade. Un labor incesante de mareas, onde os nosos e as nosas representantes se comporten e vivan como persoas do común, cos pés na rúa, compatibilizando as súas vidas persoais coa acción política, e sen esquecer en ningún momento por que están aí: en defensa e ao servizo das maiorías sociais, as mareas sociais, o 99%.

1. Ao servizo do 99%

CodigoEticoRenovacion

#Renovación

Os cargos electos da Marea Atlántica, así como o persoal de confianza e os cargos directivos, exercerán as súas responsabilidades durante un máximo de oito anos, o equivalente a dous mandatos completos, sexan alternos ou consecutivos. Despois deste período deberán regresar á súa actividade profesional un mínimo de cinco anos. A Marea Atlántica e os cargos saíntes, sen remuneración engadida de ningún tipo, favorecerán a formación e facilitarán a transmisión de coñecementos para garantiren a renovación. Estes criterios son invariábeis, mesmo acadando cotas de goberno.

 

2. Nada que ocultar

contasclaras

#ContasClaras

Os cargos electos da Marea Atlántica, así como o persoal de confianza remunerado con fondos públicos e os cargos directos de designación política, farán públicas cada ano, a comezar polo intre da súa toma de posesión, as súas declaracións de bens, renda e, no seu caso, de patrimonio. Este compromiso estenderase durante tres anos despois do abandono, calquera que fose a causa, das súas responsabilidades. No caso das declaracións de bens precisarase a porcentaxe de titularidade dos bens, así como a identidade das outras persoas cotitulares (con iniciais, no caso de non obter consentemento) e o réxime da relación con ditas persoas. Consonte a esa transparencia, a Marea Atlántica fará públicos os criterios que avalen a contratación de cargos ou postos de libre designación.

tranparencia

#Transparencia

Os ingresos dos representantes electos da Marea Atlántica, así como o persoal de confianza e cargos directivos, serán transparentes e accesibles. Calquera cidadán poderá, ademais, coñecer periodicamente todos os ingresos e gastos do Grupo Municipal da Marea Atlántica, estea na oposición ou teña responsabilidades de goberno. Alén diso, todos estes datos deben ser publicados anualmente. O balance de gastos e ingresos do Grupo Municipal publicarase con carácter trimestral. As axendas dos edís da Marea Atlántica, así como as ordes do día e os informes que dean conta do seu desenvolvemento, serán públicas e accesíbeis, aínda que por razóns de seguridade non sempre en tempo real.

 

3. Fóra privilexios

gasto_municipal

#Sentidiño

Non podemos tolerar que os salarios na política medren ao mesmo ritmo que o empobrecemento da xente. Por iso, a Marea Atlántica reducirá nun 50% o custo total das retribucións do goberno municipal, cargos directivos e persoal de confianza e nunha terceira parte a actual retribución do goberno municipal, até un 40 % no caso da alcaldía. As retribucións fixaranse en función do nivel de competencia e dedicación, sen que en ningún caso a retribución anual bruta supere os 40.000 euros, equivalente a uns 2.100 euros netos ao mes.

foraprivilexios

#FóraPrivilexios

Os cargos electos da Marea Atlántica, así como o persoal de confianza e os cargos directivos, sempre que teñan réxime de dedicación, renunciarán a calquera tipo de privilexio derivado das súas responsabilidades, incluídas as primas por asistencia a outros órganos e o emprego inxustificado de vehículos oficiais, equiparándose en materia de dereitos e obrigas a calquera traballadora. Poderán recibir compensacións económicas, en todo caso, polos gastos en transporte —preferentemente público—, alimentación e aloxamento ocasionados pola súa actividade. As persoas electas da Marea Atlántica non disporán, en ningún caso, de contas bancarias ou intereses económicos en paraísos fiscais e renunciarán a calquera regalo, privilexio ou trato de favor que reciban en función do seu cargo. Ademais de rexeitalos e devolvelos, no seu caso, a non aceptación destes regalos ou tratos de favor farase pública de maneira inmediata e explícita.

#Obediencia

Os representantes da Marea Atlántica comprométese a render contas periodicamente —de maneira presencial e virtual— e a obedecer a vontade popular expresada nos espazos de participación democrática que se articulen, non só nos que existen na actualidade. Empregarán, ademais, o diálogo, a argumentación, a escoita activa e o debate de ideas, tanto en campaña electoral como no exercicio das súas responsabilidades públicas, para promoveren as súas propostas. Comprométense tamén a garantir a participación da cidadanía nas decisións relevantes ou que teñan un impacto significativo a nivel urbanístico, ambiental ou social. Así mesmo, impulsarán as iniciativas cidadás que se propoñan a través dos mecanismos contemplados na legalidade vixente ou aqueles outros que se implementen no futuro. A Marea Atlántica habilitará os mecanismos necesarios para erradicar o absentismo dos seus representantes. Ademais, estes comprométense a non abandonar as súas responsabilidades para concorrer a outra convocatoria electoral durante o mandato.

xogo_limpo

#EPunto

Os cargos electos da Marea Atlántica, así como o persoal de confianza e cargos directivos, poderán ser revogados pola cidadanía ou polos órganos correspondentes da Marea Atlántica, seguindo os mecanismos que a tal fin se habiliten, no caso de violación deste Código Ético ou de incumprimento grave e non xustificado do programa electoral. Ademais, aqueles comprométense a renunciar de forma inmediata ante a imputación xudicial de delitos relacionados con corrupción, prevaricación, tráfico de influencias, enriquecemento inxusto con recursos públicos ou privados, suborno e malversación e apropiación de fondos públicos, sexa por interese propio ou para favorecer a terceiras persoas. Tamén no caso de imputación xudicial por delitos de racismo, xenofobia, violencia de xénero, homofobia ou outros delitos ecolóxicos ou contra os dereitos humanos ou os dereitos das persoas traballadoras. Entenderase por imputación xudicial a existencia dunha resolución motivada onde un xuíz estime a existencia de indicios racionais de delito. Non será causa de dimisión ou cesamento a imputación resultado dunha actuación política expresa e previamente autorizada pola Marea Atlántica.

#Sustentabilidade

A Marea Atlántica e os seus representantes reducirán de maneira significativa o gasto electoral, limitarán as doazóns privadas e procurarán xestionar os seus recursos a través de entidades de economía social e solidaria ou cun alto grao de responsabilidade social. Favorecerán, ademais, o micromecenado para fins concretos, claros e transparentes. Os representantes da Marea Atlántica comprométense a combater o dispendio de recursos e fondos públicos no exercicio das súas funcións. Os ingresos institucionais da Marea Atántica deberán servir tamén para favorecer a auto-organización e o empoderamento cidadán e as loitas sociais, sempre que non se xere dependencia ou clientelismo.

#Conciliación

A Marea Atlántica comprométese a facilitar a conciliación da vida política e laboral dos seus cargos electos, persoal de confianza e cargos directivos, axudando no posíbel á súa reinserción na vida laboral unha vez abandonadas as súas responsabilidades, así como a facilitar a conciliación entre a vida persoal e a política.

 

4. Non á fosilización

non_duplicacion

#UnhaPersoaUnCargo

Os representantes da Marea Atlántica non poderán ocupar máis dun cargo político na Administración, agás cando llelo esixan as súas responsabilidades como concelleiros/as. Cando así sexa, non acumularán remuneracións. Tampouco poderán ser cargos electos ou de designación política da Marea Atlántica aquelas persoas que incorran nun conflito de intereses entre as súas responsabilidades públicas e a súa actividade profesional, calquera que esta fose, respectando en todo caso a normativa legal de incompatibilidades. Os postos electos da Marea Atlántica, así como o persoal de confianza e os cargos directivos da Marea Atlántica, son incompatibles co desempeño de cargos ou responsabilidades orgánicas nas organizacións políticas e sindicais. Ademais disto, explicitarán calquera conflito de intereses no desempeño das súas funcións e absteranse de intervir en calquera deliberación ou toma de decisións cando concorran estas circunstancias.

#SenPortasXiratorias

Os cargos electos ou de designación política da Marea Atlántica comprométense a non prestar servizos para empresas contratistas ou concesionarias relacionadas coas funcións nas que exerceu no Concello da Coruña durante un prazo mínimo de tres anos desde o cesamento no cargo público. Así mesmo, non poderán acceder, durante un periodo de cinco anos, a cargos de responsabilidade en empresas creadas, reguladas ou supervisadas en virtude do seu cargo, e durante dez anos tampouco aos seus consellos de administración. A Marea Atlántica publicitará a situación laboral e/ou profesional dos cargos, así como as súas declaracións da renda e, no seu caso, patrimonio, durante os tres anos posteriores ao abandono das súas responsabilidades.

 

5.- Cos pés na rúa

#Igualdade

A candidatura da Marea Atlántica implicarase en promover a igualdade no exercicio das súas funcións, combatendo calquera forma de racismo, xenofobia ou discriminación por razón de xénero ou orientación sexual, así como en favorecer a participación política das mulleres e das persoas con diversidade cultural, funcional e afectivo-sexual.

#Lingua

No tocante ao idioma, os cargos electos da Marea Atlántica responsabilizaranse de coñecer a lingua galega e a empregala de maneira preferente nas súas intervencións públicas.

#Movementos

A fin de seguir promovendo o tecido social que garanta unha cidadanía implicada e activa, comprométense a non neutralizar nin debilitar as institucións ou a actividade dos movementos sociais e a cidadanía organizada.

 

Cláusula de vixencia e actualización

Este Código Ético permanecerá vixente durante un mandato completo e non poderá ser alterado durante este periodo. Ao termo deste prazo, a asemblea xeral da Marea Atlántica, a Rede, poderá iniciar o procedemento correspondente para a súa actualización.